PRIVATUMO POLITIKA

DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „ERVYDA“, juridinio asmens kodas 302495204, adresas Žemaitijos g. 65-33, LT-89132 Mažeikiai, telefono numeris +370 618 24990, elektroninio pašto adresas info@ekonata.lt, interneto svetainė www.ekonata.lt.

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

1.2. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1.3. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.

1.4. Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis www.ekonata.lt.

1.5. Bendrovė – UAB „ERVYDA“, juridinio asmens kodas 302495204.

1.6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis arba teikia paslaugas/prekes Bendrovei, arba domisi įsidarbinimo Bendrovėje galimybe, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje.

1.7. Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko potencialių pirkėjų, prekes įsigijusių asmenų, potencialių darbuotojų Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite(-ėte) su Bendrove.

2.2. Šioje Privatumo politikoje neaptariamas Asmens duomenų tvarkymas, kai paspaudžiamos Svetainėje esančios nuorodos į kitus tinklapius. Jei Jūs lankotės tokiose svetainėse, naudojatės tokiose Svetainėse viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi pagal tose svetainėse nurodytą informaciją. Tokiu atveju, prašome tinkamai susipažinti su kitose svetainėse patalpinta privatumo politika.

2.3. Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų prekių ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako prekes ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, pateikia savo duomenis įsidarbinimo Bendrovėje tikslais.

3.2. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Bendrovės svetainėse nurodomų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies teisėto intereso.

3.3. Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

3.4. Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

4.1. Asmens duomenis, pateikiamus Duomenų subjektų: Duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, užsakymo pateikimo data, pagrindas – Duomenų subjekto pateiktas prekių užsakymas, tikslas – Duomenų subjekto pateikto užsakymo įvykdymas.

4.2. Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja vaizdo stebėjimo įranga: mes tvarkome tik tokių parduotuvės lankytojų, kurie patenka į vaizdo kameros matomumo ribas, vaizdus, įrašydamas šių lankytojų išvaizdą ir elgseną vaizdo stebėjimo parduotuvėje būdu. Mes taip pat tvarkome savo personalo bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis. Asmens duomenys tvarkomi siekiant išvengti ir aptikti nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su parduotuvės nuosavybės apsauga. Pavyzdžiui, Asmens duomenų tvarkymas būtinas surasti asmenį, kuris išėjo iš parduotuvės nesusimokėjęs už iš parduotuvės išsineštas prekes arba kuris ketina pasiimti prekes už jas nesusimokėdamas (vagystė parduotuvėje). Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas, tai teisėtų Duomenų valdytojo interesų apsauga. Šiuo atveju Duomenų valdytojo teisėti interesai, tai Duomenų valdytojo nuosavybės parduotuvės patalpose apsauga nuo sugadinimo ar vagystės.

4.3. Įdarbinimo ir su tuo susijusiu personalo administravimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis, pateiktus Duomenų subjekto: gyvenimo aprašymas (CV), asmens atvaizdas (nuotrauka), motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas. Jūsų Asmens duomenys, pateikti Bendrovei kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo pagrindu.

4.4. Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

4.5. Duomenų tvarkymo terminai. Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Jūsų duomenys, susiję su elektronine prekyba tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo www.ekonata.lt arba paskutinio pirkimo dienos, siekiant apginti Bendrovės teisinius interesus. Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, saugomi 30 kalendorinių dienų. Jei duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais. Šioje Privatumo politikoje gali būti nurodyti konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

5. TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI

5.1. Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios programinę įrangą.

5.3. Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, IT priežiūros ir kitas paslaugas.

5.4. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

5.5. Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

6. BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

6.1. Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės Facebook paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook, todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

6.2. Kaip Facebook paskyros administratorius, Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

6.3. Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone Facebook apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

6.4. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

6.5. Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, ar esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį:

6.5.1. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php;

6.5.2. Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

7.1. Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

8. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

8.1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

8.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Bendrovę;

8.1.2. pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

8.1.3. pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

8.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

8.1.5. reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;

8.1.6. reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

8.1.7. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8.2. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos Mes pateiksime atsakymą. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams. Prašymą pateikti galite šiais būdais: el.paštu info@ekonata.lt, arba atvykus į Bendrovės parduotuvę adresu Respublikos g. 69, LT- 87336 Telšiai.

8.3. Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

9.3. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Su Privatumo politika Svetainėje galima susipažinti bet kuriuo metu. Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.